مرجع مقالات رسمي دام طيور مرجع مقالات رسمي دام طيور .

مرجع مقالات رسمي دام طيور

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش

تاثير وزن زنده و نمره شرايط تن ميش در برهه زماني آميزش بر راندمان ايجاد نظير و فصل بره زايي توده گوسفند كردي غرب مرزو بوم در حالت رويش سنتي تاثير وزن زنده و نمره حالت تن ميش در مقطع آميزش بر راندمان ايجاد مثل و فصل بره زايي عده گوسفند كردي غرب مرز و بوم در موقعيت رشد سنتيوزن زنده و نمره وضعيت تن ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد در ساليان ۱۳۷۸و۱۳۷۹ در ۵ گله عده گوسفند كردي كه به رخ غيرمتمركز در استان ايلام پرورش مي يافتند، مقدار گيري شد (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ راءس ميش داشتي) . داده ها مربوط به برهه زماني زايش ميش ها (۳۱۰۰ ركورد مربوط به ۱۵۷۰ مركز ميش داشتي) در در بين سالهاي ۷۹-۱۳۷۳ و داده ها مربوط به برهه زماني جفتگيري ميش ها (۱۲۲۸ ركورد مربوط به ۶۱۴ مركز ميش داشتي) در سال هاي ۱۳۷۸و۱۳۷۹ هم مسئله آناليز قرار گرفت . حداكثر اندازه جفتگيري در ماه تير و در سود حداكثر مقدار زايش در ماه آذر بود . آسياب ميكسر پس از عده آوري داده ها مربوط به زايش، ميش ها براساس باروري و فصل بره زايي به سه گروه پاييزه زا، داراي زايش زمستانه و قصر تقسيم شدند . اثر وزن زنده ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد و تغييرات آن بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>p) . ميش هاي قصر نسبت به ميش هايي كه در پاييز يا اين كه فصل زمستان زايش داشتند، در فصل جفتگيري سبك تر بودند (۰۵/۰>p) . ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد ماه و تير سنگين خيس از ميش هاي دارنده زايش زمستانه بودند (۰۵/۰ >p) . در ماه مرداد تفاوت معني داري ميان متوسط دستكم مربعات وزن زنده ميش هاي زايش پاييزه و ميش هاي داراي زايش زمستانه مشاهده نشد . اثر سن ميش بر باروري و فصل بره زايي مضمون‌ دار بود (۰۵/۰>P) . با ارتقاء سن از ۲ به ۵ سال، نسبت ميش هاي قصر از ۱۷ درصد به ۹ درصد كاهش مييافت (۰۵/۰>p) . نمره حالت تن (BCS) ميش در ماههاي خرداد، تير و مرداد (۰۱/۰>p) و تغييرات آن (۰۵/۰>p)، اثر مضمون‌ داري بر باروري و فصل بره زايي داشتند . ميانگين حداقل مربعات BCS ميش هاي زايش پاييزه در ماههاي خرداد و تير نسبت به ميش هاي دارنده زايش زمستانه و ميش هاي قصر اكثر بود (۰۵/۰>p) البته تفاوت معني داري در بين BCS ميش هاي داراي زايش زمستانه و زايش پاييزه در ماه مرداد مشاهده نشد . BCS ميش هاي قصر در ماههاي تير و مرداد نسبت به دو تيم ديگر كمتر بود (۰۵/۰>p) . با ارتقا BCS ميش (در ماه تير) از ۰/۲ به ۵/۳ واحد، نسبت ميش هاي قصر كاهش (۰۵/۰>p) و نسبت ميش هاي زايش پاييزه ارتقاء مييافت (۰۵/۰>p) . نتايج اين تحقيق بيانگر اهميت انجام فلاشينگ در مورد ميش هاي جوانتر و ميش هاي داراي BCS پايين (در اواخر بهار و اوايل تابستان) به مراد متمركز نمودن زايش ميش هاي جمع كردي در فصل فصل‌پاييز و همچنين كاهش درصد ميش هاي قصر در گله، مي باشد .
برچسب: آسياب ميكسر،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ تير ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۲:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :